www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Część eksperymentalna

Część eksperymentalna

Substraty które użyłem do wykonania syntez otrzymałem z Pracowni Węglowodorów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Do wykonania chromatografii cienkowarstwowej użyłem płytek aluminiowych z żelem krzemionkowym Merck DC-Alufolien Keiselgel 60 F254, a do wykonania chromatografii kolumnowej zastosowałem silikażel Kieselgel 60, 100/200 mesh. Widma 1H NMR oraz 13C NMR mierzono w CDCl3 przy użyciu spektrometrów firmy Varian, Unity-Plus 200 i 500 MHz.

Pomiary elektrochemiczne wykonałem przy użyciu potencjostatu Autolab Eco-chemie BV (Holandia). Badania prowadziłem w układzie trójelektrodowym, gdzie elektrodą odniesienia była nasycona elektroda kalomelowa, elektrodą pomocniczą – drut platynowy, a elektrodą pracującą – elektroda złota (o średnicy 1 mm). Jako elektrolit stosowałem 0,05 M bufor fosforanowy w 50% metanolu o pH=7,11.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-α-cyklodekstryna


Heptakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-β-cyklodekstryna


Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna


Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna


Heksakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna


Heksakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna


Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna


Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.