www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Badania własne » Badanie właściwości elektrochemicznych tioeterowych pochodnych cyklodekstryn

Badanie właściwości elektrochemicznych tioeterowych pochodnych cyklodekstryn

W swoich badaniach monowarstwę na powierzchni elektrody złotej uzyskałem metodą samoorganizacji cząsteczek z roztworu. Najpierw zarejestrowałem krzywe woltamperometryczne dla niezmodyfikowanej elektrody złotej. Następnie w celu zmodyfikowania elektrody umieściłem ją na okres 24 oraz 48 godzin w 1 mM roztworze per-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α- i β-cyklodekstryny (związki 7 oraz 8) w DMF. Następnie pokrycie elektrody badałem elektrochemicznie metodą woltamperometrii cyklicznej, prowadząc pomiary w buforze fosforanowym o pH 7,12 i po wcześniejszym odtlenieniu roztworu argonem (15 minut) dla powyższego układu zarejestrowałem krzywe woltamperometryczne:


Rys. 1: Krzywe woltamperometryczne zarejestrowane na elektrodzie złotej. A- tło zarejestrowane na niezmodyfikowanej elektrodzie złotej, B- elektroda pokryta monowarstwą heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryny. Szybkość zmiany potencjału 100 mV/s.


Rys. 2: Krzywe woltamperometryczne zarejestrowane na elektrodzie złotej. A- tło zarejestrowane na niezmodyfikowanej elektrodzie złotej, B- elektroda pokryta monowarstwą heptakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryny.

Szybkość zmiany potencjału 100 mV/s.


Rys. 3: Krzywe woltamperometryczne zarejestrowane na elektrodzie złotej. A- tło zarejestrowane na niezmodyfikowanej elektrodzie złotej, B- elektroda pokryta monowarstwą heptakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryny, C- elektroda pokryta monowarstwą heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryny, D- elektroda pokryta monowarstwą heptakis-(6-tio-2,3-di-O-metylo)-β-cyklode-

kstryny. Szybkość zmiany potencjału 100 mV/s.

Elektroda złota, która została zmodyfikowana pochodną cyklodekstryny 7 oraz 8 wykazuje niższe prądy pojemnościowe co jest widoczne na rysunku 1 i 2. Świadczy to o blokowaniu powierzchni elektrody przez monowarstwę. Na rysunku 3 porównałem krzywe związków 7 oraz 8 a także heptakis-(6-tio-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryny.

Sulfidy w porównaniu z tiolem w znacznie mniejszym stopniu blokują elektrodę co jest spowodowane charakterem wiązania jakie tworzą tez związki z powierzchnią złota (w wypadku sulfidów jest to wiązanie koordynacyjne a w przypadku tioeterów kowalencyjne) a także tym, że łańcuch alkilowy przy atomie węgla C-6 przeszkadza w utworzeniu wysokouporządkowanej monowarstwy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.